ГЛАВА 1. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ,   ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

{  Глава 1 розділу  XIV набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім підпункту  1  підпункту  291.5.1 пункту 291.5 статті 291 та пункту 293.2   статті  293  -  див.  п.1  розділу  II  Закону  N  4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011 }
     Стаття 291. Загальні положення
     291.1. У цій главі встановлюються правові засади застосування спрощеної системи оподаткування,  обліку  та  звітності,  а  також справляння єдиного податку.
     291.2. Спрощена система оподаткування,  обліку та звітності - особливий механізм справляння податків  і  зборів,  що  встановлює заміну сплати    окремих    податків    і   зборів,   встановлених пунктом 297.1 статті 297 цього Кодексу,  на сплату єдиного податку в  порядку  та  на  умовах,  визначених цією главою,  з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
     291.3. Юридична особа  чи  фізична  особа - підприємець  може самостійно обрати спрощену систему оподаткування,  якщо така особа відповідає вимогам,  встановленим  цією  главою,  та  реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.
     291.4. Суб'єкти  господарювання,  які  застосовують  спрощену систему оподаткування,  обліку та звітності,  поділяються на  такі групи платників єдиного податку:
     1) перша   група   -  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 150 000 гривень;
     2) друга група - фізичні особи - підприємці,  які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
     не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 осіб;
     обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.
     Дія цього   підпункту  не  поширюється  на  фізичних  осіб  - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та     оцінювання    нерухомого    майна    (група    70.31 КВЕД ДК 009:2005) ( va375202-05 ), а також здійснюють діяльність з виробництва,   постачання,   продажу   (реалізації)  ювелірних  та побутових  виробів  з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного      каміння      органогенного     утворення     та напівдорогоцінного   каміння.  Такі  фізичні  особи  -  підприємці належать  виключно  до  третьої або п’ятої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для таких груп; {  Абзац четвертий підпункту 2 пункту 291.4 статті 291 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012, N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012 }
     3) третя група - фізичні особи  -  підприємці,  які  протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
     не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 20 осіб;
     обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень;
     4) четверта  група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми,  які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
     середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;
     обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.
     5)  п’ята  група  -  фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
     не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають  з  ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;
     обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень;
{  Пункт 291.4 статті 291 доповнено підпунктом 5 згідно із Законом N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012 }
     6)  шоста  група  -  юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої  організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
     середньооблікова  кількість працівників не перевищує 50 осіб;
     обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень.
{  Пункт 291.4 статті 291 доповнено підпунктом 6 згідно із Законом N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012 }
     291.4.1. При   розрахунку   загальної   кількості  осіб,  які перебувають у трудових відносинах з платником  єдиного  податку  - фізичною   особою,   не   враховуються   наймані  працівники,  які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю  і  пологами  та  у відпустці  по  догляду  за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.
     При розрахунку   середньооблікової   кількості    працівників застосовується визначення, встановлене цим Кодексом.
     291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку:
     291.5.1. суб'єкти  господарювання  (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:
     1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;
{  Підпункт  1  підпункту  291.5.1 пункту 291.5 статті 291 набирає чинності  з  дня  набрання  чинності  законом,  що регулює питання діяльності  у сфері грального бізнесу - див. п.1 розділу II Закону N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011 }
     2) обмін іноземної валюти;
     3) виробництво,  експорт,  імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб,  пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
     4) видобуток,  виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного  каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва,   постачання,   продажу   (реалізації)  ювелірних  та побутових  виробів  з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного      каміння      органогенного     утворення     та напівдорогоцінного каміння);
{ Підпункт 4 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012 }
     5)  видобуток,  реалізацію  корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
{ Підпункт 5 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012 }
     6) діяльність  у  сфері   фінансового   посередництва,   крім діяльності   у  сфері  страхування,  яка  здійснюється  страховими агентами, визначеними   Законом    України    "Про    страхування" ( 85/96-ВР ),  сюрвейєрами,  аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу;
     7) діяльність з управління підприємствами;
     8)  діяльність  з  надання  послуг  пошти  (крім  кур'єрської діяльності)   та   зв'язку   (крім   діяльності,  що  не  підлягає ліцензуванню);
{  Підпункт 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 в редакції Закону N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012 }
     9) діяльність з продажу предметів мистецтва та  антикваріату, діяльність  з  організації  торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
     10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
     291.5.2. фізичні особи - підприємці,  які здійснюють технічні випробування та   дослідження   (група   74.3  КВЕД  ДК  009:2005) ( va375202-05 ), діяльність у сфері аудиту;
     291.5.3. фізичні особи - підприємці,  які  надають  в  оренду земельні  ділянки,  загальна  площа  яких  перевищує  0,2 гектара, житлові   приміщення   та/або  їх  частини,  загальна  площа  яких перевищує  100  квадратних  метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі)   та/або   їх  частини,  загальна  площа  яких  перевищує 300 квадратних метрів;
{  Підпункт  291.5.3 пункту 291.5 статті 291 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012 }
     291.5.4. страхові  (перестрахові)  брокери,  банки,  кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії,  установи  накопичувального   пенсійного   забезпечення, інвестиційні фонди і компанії,  інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
     291.5.5. суб'єкти господарювання,  у статутному капіталі яких сукупність   часток,  що  належать  юридичним  особам,  які  не  є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;
     291.5.6. представництва,   філії,    відділення    та    інші відокремлені  підрозділи  юридичної  особи,  яка  не  є  платником єдиного податку;
     291.5.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;
     291.5.8. суб'єкти господарювання,  які на день подання  заяви про  реєстрацію  платником  єдиного податку мають податковий борг, крім  безнадійного  податкового  боргу,  що  виник  внаслідок  дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
     291.6. Платники    єдиного    податку   повинні   здійснювати розрахунки  за  відвантажені  товари  (виконані   роботи,   надані послуги)    виключно   в   грошовій   формі   (готівковій   та/або безготівковій).
     291.7. Для  цілей  цієї  глави   під   побутовими   послугами населенню,  які  надаються  першою  та  другою  групами  платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:
     1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
     2) послуги з ремонту взуття;
     3) виготовлення    швейних    виробів    за    індивідуальним замовленням;
     4) виготовлення    виробів   із   шкіри   за   індивідуальним замовленням;
     5) виготовлення   виробів   з   хутра    за    індивідуальним замовленням;
     6) виготовлення    спіднього    одягу    за    індивідуальним замовленням;
     7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;
     8) виготовлення    головних    уборів    за    індивідуальним замовленням;
     9) додаткові   послуги    до    виготовлення    виробів    за індивідуальним замовленням;
     10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;
     11) виготовлення   та   в'язання   трикотажних   виробів   за індивідуальним замовленням;
     12) послуги з ремонту трикотажних виробів;
     13) виготовлення   килимів   та    килимових    виробів    за індивідуальним замовленням;
     14) послуги  з  ремонту  та  реставрації килимів та килимових виробів;
     15) виготовлення шкіряних галантерейних та  дорожніх  виробів за індивідуальним замовленням;
     16) послуги  з  ремонту  шкіряних  галантерейних  та дорожніх виробів;
     17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;
     18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;
     19) виготовлення  теслярських   та   столярних   виробів   за індивідуальним замовленням;
     20) технічне    обслуговування    та    ремонт   автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;
     21) послуги з ремонту радіотелевізійної  та  іншої  аудіо-  і відеоапаратури;
     22) послуги  з  ремонту  електропобутової  техніки  та  інших побутових приладів;
     23) послуги з ремонту годинників;
     24) послуги з ремонту велосипедів;
     25) послуги з технічного обслуговування  і  ремонту  музичних інструментів;
     26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
     27) послуги    з    ремонту    інших   предметів   особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
     28) виготовлення   ювелірних   виробів   за    індивідуальним замовленням;
     29) послуги з ремонту ювелірних виробів;
     30) прокат   речей   особистого   користування  та  побутових товарів;
     31) послуги з виконання фоторобіт;
     32) послуги з оброблення плівок;
     33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
     34) послуги з чищення та фарбування текстильних,  трикотажних і хутрових виробів;
     35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;
     36) послуги перукарень;
     37) ритуальні послуги;
     38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;
     39) послуги домашньої прислуги;
     40) послуги,  пов'язані з очищенням та прибиранням  приміщень за індивідуальним замовленням.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/275 … 9986059352